top of page

ק.מ.ה

 

קהילה, מנהיגות, השראה

“מטרת החינוך צריכה להיות: אנשים המצטיינים בעצמאות - במחשבה ובמעשה -

ועם זאת רואים בשירות למען הכלל את משימת חייהם העיקרית”. 

אלברט אינשטיין

החזון שלנו

אנו מאמינים כי טיפוחה של המעורבות החברתית תורמת לגיבושו של עולם ערכים הדוגל באכפתיות, סולידריות חברתית, יוזמה ואחריות.

מרכז ק.מ.ה מאגד תכניות לימודים, הכשרות והתמחויות, יחידות ומרכזים, שפותחו באורנים ברוח חברה, קהילה וסביבה. 

באמצעות היחידות והמרכזים של מרכז ק.מ.ה, אנו מיישמים הלכה למעשה את חזון המעורבות החברתית קהילתית שלנו.

bottom of page